2014-11-14
DRAMA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO
DRAMA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO


INNOWACJA:  DRAMA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO
 

 Rodzaj innowacji pedagogicznej:

Programowo-metodyczna

 Zakres innowacji:

Innowacja adresowana jest do uczniów klasy V i obejmuje zajęcia z języka polskiego. Rozpocznie się we wrześniu 2014r., zakończy w czerwcu 2015r.

 

Krótki opis innowacji pedagogicznej

Działania dydaktyczno- wychowawcze poprzez wchodzenie przez dzieci w różne role, wyrażając uczucia, emocje za pomocą gestów , mimiki. Nazywanie i rozpoznawanie emocji oraz panowanie nad nimi za pomocą dramy, która wzbudza wśród dzieci radość z własnej aktywności, poprawia samoocenę, kształtuje otwartą postawę na zadania ucząc równocześnie tolerancji i postaw empatycznych.

CELE INNOWACJI:

Cel główny - kształtowanie osobowości dzieci poprzez dramę, rozwijanie poczucia indywidualności, pewności siebie, uczenie twórczego myślenia, stwarzanie dzieciom możliwości podejmowania trudnych decyzji przy jednoczesnym wzmacnianiu wiary we własne siły i rozwijaniu postaw współ działania w grupie

Cele szczegółowe:
• kształcenie wrażliwości uczniów;
• doskonalenie umiejętności rozmowy o uczuciach: własnych, wewnętrznych przeżyciach, stanach, lękach,  kłopotach, radościach;
• wyrażanie stanów psychicznych, uzewnętrznianie uczuć;
• uświadomienie własnej indywidualności przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności innych;
• kształcenie określonych zachowań społecznych;
• panowanie nad emocjami, koncentracją, współdziałanie w grupie;
• doskonalenie mimiki, ekspresji, operowanie ciałem;
• wzbogacanie słownictwa, frazeologii, pojęć literackich;
• rozwijanie fantazji, pobudzanie do aktywności, odkrywanie rzeczy nowych;
• przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu poprzez umiejętne i świadome korzystanie z dóbr kultury ( filmu, teatru).

SPODZIEWANE EFEKTY:

  • Wyzwolenie twórczej aktywności dzięki kontaktowi z literaturą.
  • Umiejętność  konstruowania wypowiedzi, opisu, prezentacji.
  • Przygotowanie do świadomego i refleksyjnego odbioru dzieła literackiego, filmowego czy żywego słowa.
  • Rozbudzenia postawy poznawczej, badawczej, poszukującej.
  • Wzbogacenie zasobu słownictwa w wypowiedzi ustnej i pisemnej.

  Innowacja pedagogiczna ma na celu wskazanie dzieciom, że każdy może być twórczy oraz wyzwolony z wszelkich zahamowań. Dzięki dramie staną się one bardziej otwarte i samodzielne. Będą potrafiły nie tylko porozumiewać się w grupie, ale także nabędą umiejętności, które  pomogą im w całym procesie edukacyjnym oraz w dorosłym życiu. Metoda dramy sprawi, że uczniowie będą posługiwać się poprawną polszczyzną, wzbogaconym zasobem słownictwa. Dzięki odtworzeniu postaci lepiej zrozumieją bohaterów literackich i motywy ich postępowania. Szybciej osiągną określone umiejętności. Dzięki innowacji wszechstronny rozwój uczniów zostanie przyspieszony. Drama, dzięki działaniom podjętym w świecie fikcji, ułatwia zmianę siebie w rzeczywistości. Pielęgnowanie tej zmiany, ciągłe testowanie i ćwiczenie nowych zachowań powoduje powstanie nowych, pozytywnych nawyków i adekwatnych mechanizmów zachowań. Drama pełni funkcje terapeutyczne, bawi i uczy. Przede wszystkim ośmiela ucznia i przyspiesza jego rozwój na wielu płaszczyznach. Ciekawe i niekonwencjonalne techniki dramy zachęcają dzieci do nauki przedmiotu.