2014-11-18
Innowacja Pedagogiczna: "Zabawy ze słowem"
Innowacja Pedagogiczna: "Zabawy ze słowem"
I
nnowacja Pedagogiczna:

Zabawy słowem, czyli uczniowska twórczość literacka.

Rodzaj innowacji:

metodyczna.

Zakres innowacji:

     Innowacja adresowana jest do uczniów klas IV-V I szkoły podstawowej. Rozpocznie się we wrześniu 2015 r, zakończy w czerwcu 2018 r.

Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji:

     Osiągnięcia ucznia w szkole podstawowej w dużej mierze oceniane są egzaminem zewnętrznym po klasie szóstej. Rolą szkoły jest rzetelne przygotowanie go do tego sprawdzianu wiedzy i umiejętności. Co roku wyniki testów kompetencji poddawane są wnikliwej analizie. Wynika z niej, że największą słabością naszych uczniów jest tworzenie różnego rodzaju form wypowiedzi pisemnych. Chcąc, aby ten stan rzeczy uległ poprawie, a także mając na względzie poprawę jakości pracy  ucznia, a tym samym poprawę jakości pracy  szkoły wprowadzono niniejszą innowację. Opisywana innowacja dotyczy metod pracy dydaktycznej w ramach lekcji języka polskiego, na których uczniowie będą tworzyć różnorodne formy wypowiedzi o praktycznym charakterze.

Cele ogólne:

 - rozwijanie zainteresowania uczniów językiem jako składnikiem dziedzictwa kulturowego,

- doskonalenie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce,

- przygotowanie do publikacji swoich tekstów,

- budzenie w uczniach kreatywności,

- kształtowanie w dzieciach poczucia odpowiedzialności za swoją „Małą i Wielką Ojczyznę”,

- kształcenie u uczniów tożsamości  lokalnej i narodowej; 

 

Cele szczegółowe:

Uczeń:

- poprawnie konstruuje formy wypowiedzi przewidziane w materiale nauczania,

-  potrafi zbudować różnego rodzaju zdania,

- pisze zgodnie z tematem i celem, przy użyciu odpowiednich form wypowiedzi,

- formułuje wypowiedzi zgodnie ze świadomością celu,

- wyróżnia części tekstu zgodnie z jego strukturą,

- poprawnie buduje tekst, stosując środki językowe i przestrzegając norm ortograficznych, gramatycznych i interpunkcyjnych,

- dostrzega różnice między fonetyczną a graficzna formą wyrazu,

- czytelnie pisze,

- dostosowuje zapis do form wypowiedzi;

 

Oczekiwane rezultaty:

 

Uczniowie:

- sprawnie przekazują swoje myśli na piśmie,

- tworzą w poprawny sposób różnego rodzaju formy wypowiedzi, przewidziane w „Programie nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej”,

- swoje prace pisemne publikują na internetowej stronie szkoły, w gazetce uczniowskiej,

- wykonują folder o swojej miejscowości,

- osiągają wysokie wyniki w pytaniach otwartych w sprawdzianie po klasie szóstej, podnosząc wyniki szkoły w tym zakresie.