2014-11-28
Innowacja: "Za kulisami - przygoda z teatrem"
Innowacja: "Za kulisami - przygoda z teatrem"


Innowacja Pedagogiczna: "Za kulisami - przygoda z teatrem"

Rodzaj innowacji: metodyczna

Zakres innowacji:

Innowacja będzie wprowadzana w Gimnazjum w Biczycach Dolnych w klasie pierwszej.

Przewidywany czas realizacji: wrzesień 2014 - czerwiec 2017.

Innowacja będzie realizowana z uczniami klasy I przez: p. Natalię Rogowską (nauczyciel plastyki, muzyki, zajęć artystycznych),   p. Dorotę Kośkiewicz (nauczyciel j. polskiego).

Wdrożenie jej nastąpi w cyklu trzyletnim na lekcjach: języka polskiego, plastyki, muzyki, zajęciach artystycznych.

Innowacja ma na celu wzbogacić ucznia w takie wartości, jak wrażliwość, wyobraźnia, aktywność, kreatywność i otwartość.

Zakłada się wykorzystanie: inscenizacji, różnorodnych form pracy nad lekturą, tekstem literackim oraz form plastyczno- muzycznych, wyjściach do teatru i kina oraz w przygotowaniu przedstawień.

           

Cele główne:

Głównym celem tej edukacji ma być:

- przygotowanie do odbioru dzieła literackiego, plastycznego i muzycznego,

- rozwijanie indywidualnych zdolności, zainteresowań oraz aktywności twórczej,

- integrowanie zespołu,

- pobudzanie do działań artystycznych.

            Na lekcjach języka polskiego uczniowie będą zdobywać podstawową wiedzę z zakresu historii teatru, poznawać zasady pracy twórców teatru, aktorów, rozwijać umiejętności pisarskie i literackie tworząc różne pisemne formy wypowiedzi.

            Na lekcjach plastyki realizowane będą zadania z zakresu promocji przedstawień teatralnych; afisz, zaproszenie, plakat teatralny.

            Na lekcjach muzyki realizowana będzie tematyka dotycząca rodzajów teatru muzycznego: opera, operetka, musical oraz rola muzyki w pełnej percepcji teatru.

            Na zajęciach artystycznych wprowadzane będą zagadnienia dotyczące elementów dekoracji teatralnej, happeningu. Rola plakatu i afisza w przedstawieniu teatralnym.

 

Cele szczegółowe:

- poznanie najważniejszych faktów związanych z historią teatru,

- zdobywanie ogólnej wiedzy teoretycznej dotyczącej teatru i jego znaczenia,

- motywowanie do pracy w zespole, rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej,

- praca nad intonacją i modulacją głosu i ruchem scenicznym,

- stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień teatralnych, plastycznych i wokalnych uczniów,

- rozwijanie pozytywnych cech charakteru, takich jak np. tolerancja, życzliwość, otwartość, szacunek, odpowiedzialność, pracowitość, rzetelność, pomysłowość,

- rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i aktywności twórczej młodego człowieka.

 

Przewidywane efekty wdrożenia innowacji:

Osiągnięcia ucznia

- sprawne operowanie terminami teatralnymi

- planowanie pracy i nadzór nad przebiegiem określonych projektów teatralnych

- poprawna wymowa, ruch sceniczny umiejętność autoprezentacji

- umiejętność improwizacji i odgrywania określonych ról

- świadome uczestnictwo w kulturze

Osiągnięcia grupy

- stworzenie zgranego zespołu aktorów

- oprawa plastyczna i muzyczna przedstawień

- prezentacja osiągnięć na forum szkoły

- przygotowanie materiałów reklamujących przedstawienie: afisz, recenzja, zaproszenie.

- wrażliwość na piękno i jego wyrazy w sztuce.