2016-09-30
„Labirynt możliwości czyli zabawa przez konstruowanie programów w języku Logo oraz Baltie”
„Labirynt możliwości czyli zabawa przez konstruowanie programów w języku Logo oraz Baltie”CELE OGÓLNE:

- rozwijanie zainteresowania uczniów informatyką

- doskonalenie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce,

- przygotowanie do tworzenia własnych programów w języku Logo oraz Baltie ,

- budzenie w uczniach kreatywności,

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Uczeń:

- poprawnie konstruuje programy przewidziane w materiale nauczania,

-  potrafi zbudować różnego rodzaju zdania,

- pisze program zgodnie z tematem i celem, przy użyciu odpowiednich komend,

- formułuje program zgodnie ze świadomością celu,

- opisuje ważne części  struktury programu,

- dostrzega różnice i podobieństwa pomiędzy dwoma językami programowania,

- rozwija zdolności logicznego myślenia.

- kształtuje umiejętności rozwiązywania zadań problemowych.

- uświadamia sobie korzyści wynikające ze stosowania właściwego oprogramowania (tu programu edukacyjnego) dla własnego rozwoju.

 

ZAŁOŻENIA

Poszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji stało się głównym nurtem globalnej cywilizacji. Współczesna szkoła stanęła przed nowym wyzwaniem-przygotowaniem ucznia  do życia w społeczeństwie informacyjnym.  Znalazło to odbicie wśród ogólnych zadań szkoły zapisanych w dokumencie reformy edukacji – Podstawie programowej kształcenia ogólnego. Jednym z głównych celów nauczania nie tylko informatyki jest nabywanie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz kształtowanie algorytmicznego myślenia w rozwiązywaniu problemów. Jeżeli mówimy o posługiwaniu się technologią informacyjną i komunikacją przez Internet mamy na myśli wszystkie przedmioty nauczania i wskazujemy na interdyscyplinarny charakter tej dziedziny. Tak postawiony cel szkoła może osiągnąć poprzez przygotowanie uczniów do posługiwania się komputerem , a następnie wykorzystywanie tej technologii na zajęciach z różnych przedmiotów, na wszystkich etapach edukacyjnych. 

Zajęcia będą realizowane w oparciu o następujące treści nauczania:

I. Animacja. Obraz animowany. Przykłady filmów animowanych utworzonych z wykorzystaniem techniki komputerowej.

II. Korzystanie z programu edukacyjnego przeznaczonego do tworzenia animacji.

III. Zaprojektowanie i utworzenie prostej animacji.

IV. Tworzenie kolejnych kroków (klatek) animacji.

V. Zapisywanie i odtwarzanie animacji.

VI. Pisanie prostego programu przy użyciu języka edukacyjnego.

VII. Podstawowe polecenia danego języka.

VIII. Wielokrotne powtarzanie tych samych czynności.

 

METODY I FORMY PRACY

Innowacja ta ma służyć inspirowaniu ucznia do bycia kreatywnym, do tworzenia własnych, dobrych programów, które będą się nadawały do wykorzystania. Dlatego metody, którymi zamierzam pracować muszą być atrakcyjne dla dziecka i przede wszystkim skuteczne. Nie może więc tu być mowy o czysto teoretycznym przedstawieniu uczniom zasad tworzenia programów. Uczeń powinien zetknąć się różnymi sytuacjami i przedyskutować konkretne problemy konstrukcyjne.

Dzieci będą pracować indywidualnie i grupowo.

Wszystkim zaproponowanym  formom pracy będzie towarzyszył krótki wykład nauczyciela.

 

SPOSOBY REALIZACJI

  1. Zapoznanie się z przykładowymi filmami animowanymi utworzonych z wykorzystaniem techniki komputerowej
  2. Projektowanie prostych animacji - korzystanie z programu edukacyjnego przeznaczonego do tworzenia animacji
  3. Projektowanie i tworzenie złożonych animacji, samodzielne zapisywanie i odtwarzanie animacji,
  4. Pisanie prostych programów, korzystając z języka edukacyjnego - stosowanie podstawowych poleceń danego języka, wielokrotne powtarzanie tych samych czynności
  5. Pisanie złożonych programów - wykorzystanie  języka edukacyjnego

OCZEKIWANE REZULTATY

Uczniowie:

- sprawnie przekazują swoje myśli w sporządzonym programie,

- tworzą w poprawny sposób różnego rodzaju animacje/programy  przewidziane w „Programie nauczania zajęć komputerowych w klasach IV-VI szkoły podstawowej”,

- swoje prace  publikują na internetowej stronie szkoły,