2014-02-16
PCK
PCK

 

SZKOLNE KOŁO PCK

     Szkolne Koło PCK skupia dzieci i młodzież w różnym wieku,  począwszy od klasy IV szkoły podstawowej i na gimnazjum kończąc. Rozwija Ono działalność dzieci i młodzieży, uwzględniając przy tym realizację wszystkich zadań statutowych PCK, często też stanowi pierwszy kontakt dla najmłodszych ze Stowarzyszeniem. Niejednokrotnie od ich aktywności, pomysłowości, dostosowania propozycji działalności do potrzeb otoczenia zależy, czy napływające co roku do szkół tysiące uczniów przystąpią do PCK lub zostaną jego sympatykami na długie lata.

     Celem działalności szkolnego koła PCK jest aktywizacja środowisk szkolnych w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym. Cel ten jest realizowany przez następujące zadania:

     
 • pomoc potrzebującym uczniom
 • promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka
 • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukacje dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przed wypadkowej i zdrowotnej
 • kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie
 • stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży
 • przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK
     Elementy działalności opiekuńczej, podstawy pierwszej pomocy i oświaty zdrowotnej, jak i wiadomości z zakresu prawa humanitarnego, tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka, które realizuje szkolne koło, pozwala na przygotowanie do dorosłego życia ludzi wrażliwych na ludzką krzywdę, potrafiących reagować na cierpienia, umiejących współżyć w grupie rówieśniczej i społeczeństwie.      

 

Szkolne Koło PCK

    Polski Czerwony Krzyż powstał w 1919 roku. W tym samym roku został uznany przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i przystąpił do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Polski Czerwony Krzyż, w odróżnieniu od innych organizacji pozarządowych, posiada własną ustawę i działa w oparciu o Statut PCK, zatwierdzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1996 roku.

    Szkoła realizuje zadania dydaktyczne i wychowawcze, wspierające wszechstronny rozwój ucznia, dlatego też mając na względzie powyższe zadania Szkolne Koło PCK jest ogniwem wspierającym ten proces. Działa w oparciu o podstawowe zasady Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. Są to: humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność i powszechność. Działania SK PCK obejmują: pomoc socjalną, promocję zdrowia, honorowe krwiodawstwo, ratownictwo, szkolenie młodzieży, udział w międzynarodowych akcjach pomocy Czerwonego Krzyża. Koło bardzo ściśle współpracuje z pedagogiem i pielęgniarką szkolną.

Celem działalności SK PCK jest:

 • upowszechnianie profilaktyki,
 • kształcenie nawyków dbałości o własne zdrowie i higienę osobistą,
 • wyrabianie nawyków dbałości o bezpieczeństwo,
 • wyrabianie wśród uczniów gotowości do podejmowania zadań opiekuńczych oraz budzenie wrażliwości na losy i potrzeby innych ludzi,
 • wyrabianie nawyków dbałości o środowisko.

Do głównych zadań Szkolnego Koła PCK należy:

 1. Prowadzenie akcji o tematyce prozdrowotnej – Dzień bez papierosa, Dni Kultury Zdrowotnej, Zdrowe Zęby – Biały Uśmiech, Jedz owoce i warzywa.
 2. Prowadzenie spotkań na temat udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
 3. Organizowanie akcji zbierania zabawek, odzieży, pomocy szkolnych i żywności –Dzień bez głodu, pomagamy potrzebującym – bądź z nami itp..
 4. Uświadamianie i informowanie młodzieży szkolnej o zagrożeniach współczesnego świata – głód, choroby cywilizacyjne, itp..
 5. Udział w akcjach ogólnopolskich związanych z ochroną środowiska – Sprzątanie świata.
 6. Zaznajamianie dzieci i młodzieży szkolnej z historią Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
 7. Zaznajamianie uczniów z ideą krwiodawstwa w naszym kraju.

Opiekunem Szkolnego Kola PCK jest p. Kornelia Kotlarz.