2014-07-03
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZS BICZYCE DOLNE NA ROK SZKOLNY 2017/2018
I Cele i zadania:
a) Celem samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która  prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności.
b) Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

II Zadania samorządu na rok szkolny 2016/2017:
a) Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych.
b) Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, organizowanie rozrywki.
c) Organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym.
d) Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami,
e) Zapobieganie przemocy i agresji w szkole i poza szkołą.

III Działania stałe:
- spotkania z przedstawicielami samorządów klasowych,
- losowanie „Szczęśliwego Numerka”,
- organizacja imprez szkolnych,
- działania podejmowane w odpowiedzi na propozycje współpracy w akcjach podejmowanych przez różne instytucje na terenie wsi parafii i gminy.

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku. Są to następujące zagadnienia:
1. Rozwijanie samorządności:
a) Opracowywanie planu pracy SU.
b) Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej SU.
c) spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach, zapoznanie ze Statutem Szkoły, regulaminem ucznia, wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
d) Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu.
e) Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli porządkowych i okolicznościowych.
f) Systematyczne spotkania RSU – planowanie i organizowanie pracy.
g) Pełnienie dyżurów uczniowskich w szkole.
h) Pomoc koleżeńska.

2. Akcje charytatywne.
a) Udział w akcjach charytatywnych wynikających z potrzeb.
b) Organizowanie zbiórki pieniędzy i rzeczy na potrzeby adopcji na odległość.
c) Włączenie się do akcji „ Góra Grosza”.

3. Udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska:
a) Udział w akcjach ekologicznych: „Sprzątania świata”.

4. Kultura spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe.
a) Zabawa andrzejkowa.
b) Mikołajki.
c) Zabawa karnawałowa.
d) Pierwszy dzień wiosny.
e) Dzień Dziecka.
f) Dyskoteki szkolne.

5. Konkursy, wystawy, udział w pracach komisji oceniających prace zgłoszone do konkursów.
a) Szkolny Konkurs Kolęd
b) Najpiękniejszy stroik.
c) Najpiękniejsza Klasowa choinka
d)Najzabawniejsza kartka walentynkowa.
e) Konkurs na najpiękniejszą pisankę wielkanocną.
f) Stop przemocy – konkurs plastyczny.
g)Wspieranie organizacji konkursów przedmiotowych.

6. Obchody rocznic narodowych oraz uroczystości szkolnych
a) Dzień Edukacji Narodowej.
b) Święto Niepodległości.
c) Rocznica Konstytucji 3 Maja.
d) Boże Narodzenie.
e) Dzień wiosny.
f) Światowy Dzień Ziemi
g) Dzień Dziecka.

TERMIN ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI

 WRZESIEŃ
Organizacja Samorządu Szkolnego
- ustalenie zadań do pracy w poszczególnych miesiącach r.szk.2017/2018
- ustalenie zadań dla poszczególnych sekcji.
- ogłoszenia na tablicy informacyjnej
- pełnienie dyżurów
- losowanie „Szczęśliwy numerek”
- spotkania w ramach szkoły współpracy
Sprzątanie świata
- akcja „Sprzątanie świata”

Prowadzenie szkolnego radiowęzła

PAŹDZIERNIK
Dzień Edukacji Narodowej 
-udział w inscenizacji 
-przygotowanie upominków dla wszystkich pracowników szkoły
Akcja „ Góra Grosza” 
- reklama akcji
- wyznaczenie osób do zbiórki pieniędzy
- komisyjne przeliczenie pieniędzy i ich przekazanie

LISTOPAD 
Święto Niepodległości 
- apel 
- gazetka
Dyskoteka Andrzejkowa 
- gazetka 
- dekoracja 

GRUDZIEŃ
Boże Narodzenie - gazetka
-spotkanie przy Choince – konkurs kolęd
-przekazanie życzeń wszystkim nauczycielom i uczniom
-zorganizowanie kiermaszu świątecznego- konkurs stroików

STYCZEŃ
Bal karnawałowy 
- dekoracja holu
- przygotowanie koron dla Króla i Królowej balu
- przygotowanie nagród
- konkurs na maskę karnawałową 
Podsumowanie I-go półrocza 

LUTY 
Dyskoteka WALENTYNKOWA 
-Wystrój korytarza głównego;
-Poczta WALENTYNKOWA dla wszystkich klas 
-Konkurs na zabawną kartę walentynkową 

MARZEC 
21 Marzec - Pierwszy Dzień Wiosny
- Apel i życzenia 
- Kwiatek dla każdej Pani i każdego Pana w naszej szkole (kwiatek z papieru, z pralinką).
- Gazetka okolicznościowa
-Życzenia świąteczne dla wszystkich pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów;

KWIECIEŃ
WIELKANOC – Tradycje Świąteczne ,Rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II 2. IV. 2018r.
- konkurs na papierową pisankę
- Uczczenie pamięci Papieża minutą ciszy;
- apel pod kierunkiem nauczyciela Katechety

ŚWIĘTO ZIEMI 
- apel
- Gazetka okolicznościowa;
- Wszyscy uczniowie przychodzą przebrani w kolory
-Każda klasa wybiera najbardziej pomysłowo przebraną osobę , która zostaje nagrodzona przez SU.

MAJ
Rocznica Konstytucji 3 Maja
- Gazetka okolicznościowa;
- Ekologiczny plakat – Konkurs;
- Promocja ekologicznej żywności – przy udziale klas i higienistki szkolnej 
- apel 
- gazetka okolicznościowy

-ŚWIĘTO SZKOŁY

CZERWIEC
-Dzień Dziecka 
Podsumowanie pracy w II półroczu
- Gazetka okolicznościowa;
- Życzenia dla Uczniów szkoły
- Zawody sportowe
- Gazetka okolicznościowa;
- apel
- Przyznanie nagród za pracę w Samorządzie Uczniowskim;
- Spotkanie Opiekuna SU z Zarządem i Radą Uczniowską .
- przeprowadzenie głosowania w sprawie przedłużenia kadencji SU