Znalezione obrazy dla zapytania koniec  napis

 

 

Regulamin 

realizacji projektów edukacyjnych

w Gimnazjum im. S. Cz. Lorek w Biczycach Dolnych

w roku szkolnym 2017/2018 

 

        I.Ustalenia ogólne

 1. Uczeń gimnazjum w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20.08.2010r. realizuje przynajmniej jeden projekt edukacyjny w czasie edukacji w gimnazjum.
 2. Projekt jest realizowany zespołowo i ma na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod i kończy go publiczna prezentacja.
 3. Zespoły uczniowskie liczące od 3 do 5 uczniów mogą być klasowe lub międzyklasowe.
 4. Sposób wyłaniania grup ustala opiekun projektu.
 5. Temat projektu może być związany z konkretnym przedmiotem lub może być interdyscyplinarny.
 6. Uczeń może zrealizować projekt od początku I okresu klasy drugiej do końca II okresu klasy drugiej.
 7. Udział w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania na zakończenie edukacji w gimnazjum.
 8. Szczegółowe kryteria oceny zachowania, uwzględniające udział ucznia w projekcie edukacyjnym, zapisane są w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania w statucie szkoły.
 9. Publiczna prezentacja projektu odbywa się w Dniu Szkoły, chyba że Dyrektor Szkoły zarządzi inaczej.
 10. Po publicznej prezentacji uczeń otrzymuje ocenę cząstkową z przedmiotu lub przedmiotów objętych projektem.
 11. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

     II. Zadania nauczycieli

 1.  Obowiązki dyrektora szkoły:

1) Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za realizację projektów edukacyjnych w szkole.

2) Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego zapisane w regulaminie realizacji projektów edukacyjnych, zwanym dalej regulaminem.

3) Dyrektor szkoły wprowadza zarządzeniem zapisy regulaminu.

4) Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną powołuje szkolny zespół koordynujący prace nad projektami.

5) Dyrektor szkoły ma obowiązek stworzyć warunki do realizacji projektu.

6) Dyrektor szkoły decyduje o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców.

 1.  Obowiązki szkolnego zespołu do spraw organizacji projektów edukacyjnych:

1) udzielanie nauczycielom pomocy merytorycznej na temat metody projektu;

2) koordynowanie pracy opiekunów projektów;

3) stworzenie bazy tematycznej projektów wraz z informacją o opiekunie, nauczycielach wspomagających i składzie zespołu;

4) nadzór nad dokumentacją projektów;

5) upowszechnianie informacji na temat realizowanych projektów;

6) organizacja prezentacji projektów;

7) podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie RP sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego.

 1.  Obowiązki opiekuna projektu:

1) omówienie scenariusza projektu z uczniami;

2) przygotowanie kontraktu i podpisanie go z uczniami;

3) przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia:

 1. – deklaracji przystąpienia ucznia do projektu (zał. 1),
 2.  – kontraktu (zał. 2),
 3.  – karty projektu (zał. 3),
 4.  – karty samooceny ucznia (zał. 4),
 5.  – karty oceny prezentacji projektu (zał. 5),
 6.  – karty oceny udziału ucznia w projekcie (zał. 6),
 7.  – sprawozdania z realizacji projektu (zał. 7),
 8.  – oświadczenia rodziców (zał. 8);

4) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu;

5) organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji;

6) motywowanie uczniów do systematycznej pracy;

7) pomoc w organizacji prezentacji i ocena projektu;

8) współpraca z wychowawcą ucznia na temat jego udziału w projekcie;

9) koordynowanie pracy nauczycieli wspomagających, jeśli projekt edukacyjny jest międzyprzedmiotowy.

 1. Obowiązki opiekuna wspomagającego:

1) konsultacje zgodnie z ustalonym zakresem merytorycznym;

2) prowadzenie dokumentacji uzgodnionej z opiekunem projektu;

3) współpraca z opiekunem projektu i zespołem koordynującym;

4) w ciągu roku szkolnego i podczas organizowania prezentacji;

5) współpraca z opiekunem projektu przy ustaleniu oceny udziału ucznia w projekcie, jeśli jest ona przewidziana dla danego projektu;

6) udziału w ustaleniu oceny z zachowania ucznia.

 1. Obowiązki wychowawcy klasy:

1) poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego zgodnie z załącznikiem nr 1: „INFORMACJA DLA RODZICÓW związana z obowiązkiem udziału uczniów gimnazjum w projekcie edukacyjnym”;

2) prowadzenie działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu  przez wszystkich uczniów klasy, w szczególności:

3) wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,

4) monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu,

5) przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom;

6) komunikowania się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;

7) prowadzenia odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej, związanych z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę).

 

III. Zadania uczniów

 1. Wybór tematyki projektu;
 2. Omówienie, wraz z opiekunem projektu, zasad współpracy w realizacji projektu;
 3. Czynne uczestniczenie w realizacji projektu i wywiązanie się z podjętych i wyznaczonych zadań;
 4. Publiczna prezentacja projektu po jego zakończeniu w terminie uzgodnionym z opiekunem projektu.

 

IV.Działania projektowe

 1. Wybór tematu projektu.

1) Na początku każdego roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów klasy II o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.

2) Rodzicom przekazuje się informację na pierwszym zebraniu w klasie II.

3) W terminie do 30 września nauczyciele opiekunowie projektów przedstawiają zespołowi koordynującemu listę tematów z celami, opisem problematyki oraz dokumentacją, która będzie wymagana podczas realizacji projektu. Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów.

4) Listę tematów udostępnia się uczniom na stronie internetowej gimnazjum i w bibliotece.

5) Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 20 października, składając wspólną pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu w liczbie od 3 do 7, przy czym mogą to być zespoły międzyoddziałowe.

 1. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji.

1)  Opiekunowie projektów omawiają z uczniami: scenariusz projektu, harmonogram działań projektowych, wspomagają podział zadań w grupie, przygotowują kontrakt, omawiają wzory dokumentów i kryteria oceniania projektu i jego prezentacji.

2) Opiekunowie projektów i nauczyciele pracujący z uczniami wyznaczają miejsce i terminy konsultacji.

3) Opiekunowie projektów i nauczyciele pracujący z uczniami przygotowują kartę projektu.

 1. Wykonanie zaplanowanych działań.

1)  Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:

a) czas realizacji projektu,

b) formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,

c) podział zadań w zespole i zasady współpracy,

d) kryteria oceny projektu,

e) sposób prezentacji i podsumowania projektu, wpisując je do karty realizacji projektu.

2) Podczas pracy nad projektem opiekun projektu oraz nauczyciele wspomagający winni na bieżąco monitorować prace zespołu i poszczególnych jego członków oraz udzielać konsultacji i wskazówek.

3) Uczniowie dokonują samooceny projektu.

4) Opiekun projektu dokonuje oceny projektu. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:

a) sprawozdania z projektu (np. karta realizacji projektu);

b) wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były planowane i powstały;

c) sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia, jeśli było ono celem projektu;

d) pracę zespołową i indywidualną ucznia;

e) samoocenę uczniów.

 1. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

1) Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu.

2) Projekty edukacyjne prezentowane są publicznie lub w innej formie, np. na stronie internetowej lub w czasie lekcji, jeśli jest to projekt przedmiotowy.

3) Uczniowie wraz z nauczycielami dokonują ewaluacji swojej pracy.

4) Do tygodnia po zakończeniu projektu uczniowie przygotowują sprawozdania z realizacji projektów, a w terminie kolejnych 10 dni opiekunowie przekazują sprawozdania zespołowi koordynującemu.

 

V.Postanowienia dodatkowe

Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum.

W przypadku ucznia, który brał udział w realizacji więcej niż jednego projektu, uczeń lub jego rodzice wskazują projekt, który ma być wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

 Załączniki :

 1. Deklaracjia przystąpienia ucznia do projektu (zał. 1) - pobierz
 2. Kontrakt (zał. 2) - pobierz
 3. Karta projektu (zał. 3) - pobierz
 4. Karta samooceny ucznia (zał. 4) - pobierz
 5. Karta oceny prezentacji projektu (zał. 5) - pobierz
 6. Karta oceny udziału ucznia w projekcie (zał. 6) - pobierz
 7. Sprawozdania z realizacji projektu (zał. 7) - pobierz
 8. Oświadczenie rodziców (zał. 8) - pobierz

 

 

TEMATY  PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM 2017/2018:  

 

1.      Czy słuchanie piosenek w języku angielskim wpływa na naukę tego języka

2.      Anglicyzmy w języku współczesnej młodzieży

3.      Fizyka wokół nas , czyli o prawach fizyki wykorzystywanych w gospodarstwach domowych

4.      Austryjacka odmiana języka niemieckiego

5.      Korona Gór Polski

6.      Śladami Adama Mickiewicza

7.      Życie na wsi w późnym średniowieczu

8.      Ile chemii zjadamy każdego dnia

9.      Czy rośliny uprawne leczą

10.   Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym

11.   Rola i znaczenie rozgrzewki na lekcji wychowania fizycznego oraz zasady jej konstruowania