Deklaracja dostępności

 

Wstęp Deklaracji

Szkoła Podstawowa im. s. Cz. Lorek w Biczycach Dolnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://spbiczyce.chelmiec.pl strony internetowej szkoły

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013-09-01.

Data aktualizacji strony internetowej sporządzono dnia: 2020-09-21.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo nie zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Kolorystyka strony: Kolory strony są niedopasowane do WCAG – kontrasty niejednokrotnie nie są zapewnione,
 Zbyt duża kolorystyka napisów – tęcza

Tekst, czcionka, odnośniki:   Źle zastosowane nagłówki – H1, H2, itt.
Obecny cień literowy
Nie podpisane odnośniki wg WCAG – brak opisów
Tabela zrobiona jako tekst oddzielony spacjami!

Zdjęcia: Brak podpisów zdjęć
Nadmiar zbędnych obrazków, grafik ikon

Tabele:  Tabele w kodzie nie zawierają nagłówków

Pozostałe: Strona się wolno ładuje
Niektóre strony mają za mało treści i menu boczne zjeżdża na stopkę i poniżej

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

  • podwyższony kontrast - strona w przebudowie do 30.07
  • możliwość powiększenia liter - strona w przebudowie do 30.07
  • mapa strony - strona w przebudowie do 30.07
  • skala szarości - strona w przebudowie do 30.07
  • jasne tło

Do końca lipca 2022 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-21. Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej.

Skruty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Nemeczek, spbiczyce@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 5480380. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

 

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej 

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.848) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać: 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem 2. wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądanie 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w ww. terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być  dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli będzie to mogło naruszyć integralność lub wiarygodność przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargę. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej – wzór

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062),  każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Urząd o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej,  o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu. Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności". Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać: 1. dane kontaktowe wnioskodawcy 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

wniosek o zapewnienie  dostępności informacyjno- komunikacyjnej, architektonicznej– wzór

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Biczyce Dolne 30, 33-395 Chełmiec
Tel.: 18 548-03-80    
Faks: 18 548-03-80    
E-mail: spbiczyce@wp.pl

Strona internetowa: http://www.zsbiczyce.chelmiec.pl


 

Dostępność architektoniczna

-Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy gminnej, która łączy się drogą krajową nr 28.  Do drzwi     głównych prowadzi chodnik i  schody, nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby   niewidome i słabowidzące.

-Na terenie szkoły od strony wejścia do szkoły jest 8 miejsc parkingowych. Bez wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

-Szkoła posiada jeden podjazd do wejścia głównego szkoły przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

-Budynek w nowej części posiada windy oraz toalety dostosowane na potrzeby osób niepełnosprawnych.

-Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

-W budynku na nowej i starej części na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Szkoła nie dysponuje pochylniami, dodatkowymi platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Miejsce takie znajduje się na parkingu od strony wschodniej i nie jest specjalnie oznakowane. Znajduje się w pobliżu wejścia do szkoły na tym samym poziomie bez progów, schodów itp. Jest podjazd. Można łatwo dostać się do tej części szkoły.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły, do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.


Aplikacje mobilne

-

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na

 stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Deklaracja dostępności - Pałac Młodzieży w Olsztynie

 

RAPORT