Prawa i obowiązki uczniów

§ 80

1. Każdy uczeń w szkole ma prawo do:

1)     opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;

2)     maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;

3)     indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami, w ramach ustalonego z nauczycielem czasu;

4)     pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;

5)     zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;

6)     jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania;

7)     życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;

8)     reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami i  umiejętnościami oraz obserwacjami nauczyciela z danego przedmiotu/dziedziny;

9)     uczestniczenia w realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy;

10)  indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;

11)  korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;

12)  korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

13)  korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez dyrektora szkoły;

14)  wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową;

15)  zwracania się do dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;

16)  swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;

17)  wypoczynku podczas weekendów, przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej z zastrzeżeniem  § 109 ust 12 pkt 2;

18)  do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki i   technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego   stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;

19)  być wybieranym i brać udział w wyborach do samorządu;

20)  składania egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) na zasadach określonych przepisami prawa  oświatowego;

21)  uzyskania informacji o przewidywanych ocenach rocznych na tydzień, a o ocenach niedostatecznych na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej;

22)  uczeń ma prawo do poprawy ocen śródokresowych w terminie i w sposób ustalony z nauczycielem przedmiotu, a jednej z ocen końcowo rocznych na egzaminie poprawkowym z wyjątkiem klasy programowo najwyższej;

23)  Uczeń ma prawo do mediacji, o których mowa w § 34

2. Każdemu uczniowi oraz jego rodzicom przysługuje prawo złożenia skargi w przypadku naruszenia praw ucznia.

3. Skargę w formie pisemnej składa się do dyrektora szkoły w ciągu 14 dniu od wystąpienia naruszenia praw ucznia.

4. W przypadku gdy osobą naruszającą prawa ucznia jest dyrektor, skargę składa się do Małopolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 14 dni od wystąpienia sytuacji naruszającej prawa ucznia.

§ 81

1.  Każdy uczeń Szkoły Podstawowej  ma obowiązek:

1)     przestrzegania postanowień zawartych w statucie;

2)     godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;

3)     systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;

4)     bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, wicedyrektorów jeśli są, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkoły lub klasy;

5)     przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:

a)      okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

b)     szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,

c)      przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.

6)     troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd;

7)     przychodzenia do szkoły przed rozpoczęciem swojej pierwszej lekcji w danym dniu rano nie wcześniej, niż 7.45  (początek dyżuru nauczycielskiego);

8)     punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;

9)     usprawiedliwiania nieobecności wg zasad ustalonych w statucie;

10)  uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem w  zajęciach szkolnych;

11)  dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;

12)  stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;

13)  dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie  pić alkoholu, nie używać środków odurzających;

14)  przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz schludnych i czystych włosów;

15)  posiadać aktualne wyniki okresowych badań lekarskich wykonywanych wg harmonogramu badań (dotyczy klasy sportowej).

2. Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia na zajęciach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki, drugiego języka ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po spełnieniu warunków:

    1)  lekcje wychowania fizycznego, informatyki, drugi język, z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie  zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;

    2)  rodzice ucznia wystąpią z podaniem do dyrektora szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.

3. Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia na zajęciach wychowania  fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka ma  obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.

4. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego lub wybranych ćwiczeń fizycznych, informatyki lub  technologii informacyjnej, drugiego języka, o ile jest wprowadzony, po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły.

5. W ostatnim tygodniu nauki (8 klasa i zmiana szkoły) uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą.