Samorząd Uczniowski prezydium

Rok szkolny 2023/2024

 

Aleksandra Pociecha  -   przewodniczący

Wiktria Bugara   - zastępca przewodniczącego

Natalia Koziara - skarbnik


Grupa organizacyjna

trójki klasoweSzczęśliwy Numerek

Najbardziej zadbana sala lekcyjna

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

 

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH
 
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991, Dz.U. z 1991 roku, Nr 95, poz. 425:
 
art. 4.
Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
 
art. 39
1. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:
9) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.
2. Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
4. Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły lub placówki, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
 
art. 40.
3.(…). W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.
 
art. 55
1. W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej "samorządem".
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.
5. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, typy szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego ze względu na konieczność stosowania w szkole lub placówce specjalnej organizacji nauki i metod pracy, a także ze względów wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych.
7. Samorząd w szkole dla dorosłych lub placówce kształcenia ustawicznego, w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust. 3.
 
Art. 56.
1. W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.
 
Art. 62.
1. Organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół, z zastrzeżeniem ust. 5a-5c.Połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół lub placówek i samorządów uczniowskicposzczególnych szkół lub placówek, o ile statut zespołu nie stanowi inaczej.
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dn. 15 II 1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego. (Dz. U. z dnia 23 lutego 1999 r.)
 
2. Wychowanie obywatelskie
Cele edukacyjne
1. Pogłębianie poczucia przynależności do wspólnoty obywateli państwa polskiego.
2. Świadomość istnienia obowiązków wobec własnej ojczyzny, w tym w szczególności obowiązku jej obrony oraz dbałości o jej dobre imię.
3. Poczucie wartości i przydatności indywidualnego i grupowego działania na rzecz społeczności lokalnej.
4. Rozumienie ważnych wydarzeń życia społecznego, politycznego oraz gospodarczego w kraju i na świecie.
5. Działania na rzecz poczucia szacunku dla własnego państwa.
Zadania szkół:
1. Stawianie wymagań w zakresie właściwej postawy uczniów wobec godła i hymnu państwowego oraz w czasie uroczystości szkolnych i państwowych.
2. Pomoc w rozpoznaniu własnych praw i obowiązków.
3. Ukazywanie praktycznych zastosowań zasad i procedur demokratycznych w społeczności szkolnej.
4. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.
5. Wspieranie samorządności uczniowskiej.
 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz. U. z dnia 26 listopada 2001 r.)
 
§ 16.
Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek lub imprez, może być finansowana ze środków pozabudżetowych, a w szczególności:
2) ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły (…)
 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania (…) w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 13 września 2004 r.)
 
Na podstawie art.22 ust.2 pkt 4 ustawy OSO zarządza się, co następuje:
§ 17.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,dyrektor szkoły powołuje komisję (…)
4. W skład komisji wchodzą:
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: (…)
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego (…)
 
 
Rezolucja Praw Człowieka 2005/44:
Prawa dziecka
pkt 20
(…) Wzywa Państwa – Strony: (…)
(f) Do umożliwienia dzieciom, w tym także nieletnim, do korzystania z przysługujących im praw do swobodnego wyrażania swoich poglądów zależnie od ich wieku i dojrzałości (…)
 
 
Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
[raport III Komitetu (A/59/499)]
pkt 21
(…) Wzywa Państwa (…)
(f) Do umożliwienia dzieciom, w tym także nieletnim, do korzystania ze swoich praw i do swobodnego wyrażania swoich poglądów, w nawiązaniu do ich stale rozwijających się zdolności i poczucia własnej wartości, wiedzy i umiejętności, takich jak zdolność rozwiązywania konfliktów, podejmowanie decyzji i komunikowanie się, zmaganie się z wyzwaniami życia; (…)
 
 
 
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z dnia 20 listopada 1989 r.
(Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 1673)
art. 12
Państwa-Strony zapewniają dziecku, które jest zdolne do kształtowania swych własnych poglądów, prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach dotyczących dziecka, przyjmując te poglądy z należytą wagą, stosownie do wieku oraz dojrzałości dziecka.(…)
 
art. 13
Dziecko będzie miało prawo do swobodnej wypowiedzi: prawo to ma zawierać swobodę poszukiwania, otrzymania i przekazywania informacji oraz idei wszelkiego rodzaju, bez względu na granice, w formie ustnej, pisemnej bądź za pomocą druku, w formie artystycznej lub z wykorzystaniem każdego innego środka przekazu według wyboru dziecka. (…)
 
art. 14
Państwa-Strony będą respektowały prawo dziecka do swobody myśli, sumienia i wyznania. (…)
 
art. 15
Państwa-Strony uznają prawa dziecka do swobodnego zrzeszania się oraz wolności pokojowych zgromadzeń.
 
art. 28
Państwa-Strony uznają prawo dziecka do nauki i w celu stopniowego realizowania tego prawa na zasadzie równych szans, w szczególności: (…)
• udostępnią wszystkim dzieciom informacje i poradnictwo szkolne i zawodowe;
Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie właściwe działania, aby dyscyplina szkolna była wprowadzana zgodnie z ludzką godnością dziecka i zgodnie z niniejszą Konwencją.
Państwa-Strony będą popierały i rozwijały międzynarodową współpracę w dziedzinie oświaty, w szczególności w celu przyczyniania się do zlikwidowania ignorancji i analfabetyzmu na świecie, oraz ułatwienie dostępu do wiedzy naukowo-technicznej i nowoczesnych metod nauczania. (…)
 
art. 29
Państwa-Strony są zgodne, że nauka dziecka będzie ukierunkowana na:
a) rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka;
b) rozwijanie szacunku dla praw człowieka i podstawowych swobód oraz dla zasad zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych;
c) rozwijanie szacunku dla rodziców dziecka, jego tożsamości kulturowej, języka i wartości, dla wartości narodowych kraju, w którym mieszka dziecko, kraju, z którego dziecko pochodzi, jak i innych kultur;
d) przygotowanie dziecka do odpowiedzialnego życia w wolnym społeczeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równowartości płci oraz przyjaźni pomiędzy wszystkimi narodami, grupami etnicznymi, narodowymi i religijnymi oraz osobami rdzennego pochodzenia;
e) rozwijania poszanowania środowiska naturalnego. (…)
 
art. 31
Państwa-Strony uznają prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, stosownych do wieku dziecka oraz do nieskrępowanego uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym.
Państwa-Strony będą przestrzegały oraz popierały prawo dziecka do wszechstronnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym oraz będą sprzyjały tworzeniu właściwych i równych sposobności dla działalności kulturalnej, artystycznej, rekreacyjnej oraz w zakresie wykorzystania czasu wolnego.
 
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 V 2001 r. w sprawie ramowych statutów (…) publicznych szkół.
(Dz.U. 2001/61/624, 2002/10/96, 2003/146/1416, 2004/66/606, 2005/10/75)
 
Na podstawie art.60 ust.2 ustawy OSO zarządza się, co następuje:
Załącznik nr 2
Ramowy statut publicznej szkoły podstawowej
§ 1.
4. Szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
§ 2.
2. Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki, o których mowa w ust.1 pkt 1, uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
§ 3. Statut szkoły określa:
1) szczegółowe kompetencje organów szkoły, którymi są:
a) dyrektor szkoły,
b) rada pedagogiczna,
c) samorząd uczniowski,
 
Załącznik nr 3
Ramowy statut publicznego gimnazjum
§ 1.
3. Gimnazjum nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady gimnazjum lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
§ 2
2. Program wychowawczy gimnazjum i program profilaktyki, o których mowa w ust.1 pkt 1, uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
§ 3. Statut gimnazjum określa:
1) szczegółowe kompetencje organów gimnazjum, którymi są:
a) dyrektor gimnazjum,
b) rada pedagogiczna,
c) samorząd uczniowski, (…)
 
Załącznik nr 4
Ramowy statut publicznego liceum ogólnokształcącego
§ 1
3. Liceum nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady liceum lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
§ 2
2. Program wychowawczy liceum i program profilaktyki, o których mowa w ust.1 pkt 1, uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
§ 3. Statut liceum określa:
1) szczegółowe kompetencje organów liceum, którymi są:
a) dyrektor liceum,
b) rada pedagogiczna,
c) samorząd uczniowski, (…)
§ 7. Dyrektor liceum, w porozumieniu z radą liceum albo w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych liceum, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
 
 
Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982,
(Dz. U. z 1982 roku, Nr 3, poz. 19)
art. 6a
5. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.
art. 7
2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:
3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków (…)